flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ПОЛОЖЕННЯ про забезпечення доступу до публічної інформації у господарському суді Львівської області

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом голови

Господарського суду Львівської

області №17  від 14.04.2020 року

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації

у Господарському суді Львівської області

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Господарському суді Львівської області (далі - Суд).

1.2. Визначення понять:

електронний запит на інформацію - запит на інформацію у вигляді електронного документа;

запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Суду;

запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, крім суб'єктів владних повноважень, об'єднання громадян без статусу юридичної особи;

звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;

публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Суду;

суб'єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.3. Правове регулювання відносин, пов'язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації у Суді, здійснюється відповідно до Господарського процесуального кодексу України, Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до судових рішень», Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 р. № 30.

1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації, отриманої або створеної при здійсненні судочинства Судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, що регулюються спеціальними законами.

1.5. Суд не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно інформації інших органів влади України, органів влади інших держав, міжнародних організацій.

1.6. Не належить до публічної інформації:

- інформація, що не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

- внутрішньо-організаційна інформація, в тому числі внутрівідомча службова;

- кореспонденція, доповідні та службові записки, рекомендації, проекти будь-яких документів тощо;

інформація, що міститься в матеріалах судових справ;

інформація, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

1.7. Інформація, що стосується розгляду конкретної справи, надається лише учасникам судового процесу у відповідній справі.

1.8. Апарат Суду не виконує функції розпорядника щодо направлення запиту належному розпоряднику, на якого не поширюється дія Закону.

 

Розділ 2. Забезпечення доступу до публічної інформації

про діяльність Суду

 

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується:

1) оприлюдненням публічної інформації в засобах масової інформації;

2) розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет inbox@lv.arbitr.gov.ua;

3) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду або в іншому вигляді;

4) присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у Суді;

5) наданням інформації за запитами на інформацію.

2.2. Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

2.3. Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством.

У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, інформація надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її в іншій формі. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі, інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається телефоном структурними підрозділами або уповноваженими посадовими особами.

Запити на інформацію по телефону здійснюються за номерами телефонів структурних підрозділів суду відповідно до їх напрямів діяльності.

2.4. Доступ до публічної інформації обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова інформація).

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, визначено в Додатку №1 до цього Положення.  

2.5. Особами, відповідальними за підготовку відомостей за запитами на інформацію, є керівники структурних підрозділів апарату Суду.

Підготовка публічної інформації про діяльність Суду, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті Суду, інформаційному стенді, інформаційному кіоску, інших носіях забезпечують керівники структурних підрозділів апарату Суду за такими напрямами діяльності:

2.6.1 Начальник відділу автоматизованого документообігу та обробки інформації:

- інформація, що надається учасникам судового процесу в усній формі;

- інформація, що знаходиться в архіві Суду.

2.6.2 Начальник відділу управління персоналом та проходження державної служби:

- інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

- інша інформація з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації.

2.6.3 Начальник відділу планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності:

- інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету, а також щодо доходів працівників Суду;

- інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми;

- інша інформація з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації.

2.6.4 Начальник відділу вивчення та узагальнення судової практики та статистичної звітності:

- про висновки на проекти нормативно-правових актів, які стосуються судової системи та діяльності Суду;

- інформація про узагальнення судової практики;

- інформація про статистичні дані роботи суду;

- інша інформація з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації.

2.6.5 Начальник відділу господарського та матеріально-технічного забезпечення:

- інформація про матеріально-технічне забезпечення Суду, утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративних будинків, обслуговування території; господарське забезпечення заходів, які проводяться Судом;

- інформація про створення працівникам безпечних умов праці, охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку;

- інша інформація з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації.

2.6.6 Начальник відділу по роботі зі службовою кореспонденцією, програмного забезпечення та інформаційної безпеки:

- інформація про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Суду;

- інформація щодо технічних питань роботи Автоматизованої системи документообігу суду;

- інша інформація з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації.

2.6.7 Начальник відділу організаційного забезпечення роботи суду та суддівського самоврядування:

- інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;

- інформація про прийом громадян керівництвом Суду;

- інформація щодо питань основної діяльності Суду;

- інша інформація з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації.

 

            Розділ 3. Надання публічної інформації про діяльність Суду

 3.1.  Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації здійснюється відповідно Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та забезпечується структурними підрозділами апарату суду.

3.2.  Відділ по роботі зі службовою кореспонденцією, програмного забезпечення та інформаційної безпеки, забезпечує оприлюднення на веб-сайті Суду інформації, підготовленої структурними підрозділами апарату Суду з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.3.  Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема, підлягають:

1)  інформація про діяльність Суду:

місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти Голови Суду та його заступників, керівника апарату Суду та  заступника керівника апарату Суду, а також керівників структурних підрозділів апарату Суду;

розклад роботи та графік прийому громадян;

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

2) правила внутрішнього трудового розпорядку Суду;

3) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;

4) звіти, в тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

5) інші відомості про діяльність Суду, які належать до публічної інформації.

3.4 Рішення Суду розмішуються в Єдиному державному реєстрі судових
рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень».

3.5 У приміщенні Суду на інформаційному стенді та в інформаційному кіоску розміщується така інформація:

1) про порядок роботи Суду, включаючи порядок прийому громадян,
представників юридичних осіб, об'єднань громадян, з питань, пов'язаних з організацією діяльності Суду;

2) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах,
призначених до розгляду в Суді;

3) банківські реквізити для сплати судового збору;

4) порядок пропуску до приміщення Суду;

5) умови і порядок отримання інформації про діяльність Суду;

6) телефон особи, яка забезпечує подання письмових запитів громадян з обмеженими фізичними можливостями;

7) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.

3.6 Представники сторін, третіх осіб, прокурор, інші особи, які беруть участь у процесі у випадках, передбачених чинним законодавством, мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в Суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіо технічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством.

3.7 Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію на офіційному веб-сайті Суду, або шляхом заповнення письмової форми запиту, зразок якого наведено в Додатку №2 до цього Положення.

У разі якщо з поважних причин (обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа відділу обліку та документального забезпечення, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон. Копія такого запиту надається особі, яка його подала.

 

Розділ 4. Порядок реєстрації, опрацювання запитів

на інформацію та відповідей на них

 4.1 Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, і реєструються у відділі автоматизованого документообігу та обробки інформації відповідно до Інструкції з діловодства у господарських судах України з урахуванням вимог цього Положення.

4.2 Запити на інформацію (у тому числі звернення громадян, що містять запити на інформацію) реєструються в автоматизованій системі документообігу суду.

4.3 Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції відділ автоматизованого документообігу та обробки інформації виокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх до відділу організаційного забезпечення роботи суду з позначкою жовтого кольору, що містить напис «запит на інформацію».

  4.4 У випадках коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду, відповідальними за підготовку інформації до проекту відповіді на запит визначаються керівники усіх відповідних структурних підрозділів згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.6 цього Положення.

  За рішенням голови суду чи керівника апарату відповідальним за підготовку проекту відповіді на запит може бути визначено одного із керівників відповідних структурних підрозділів. У такому випадку співвиконавці зобов'язані не пізніше трьох робочих днів з дня отримання Судом запиту, надати відповідальному виконавцю відповідні документи для підготовки проекту відповіді.          

4.5 Запит на інформацію з відповідною резолюцією голови суду чи керівника апарату Суду опрацьовується у відділі автоматизованого документообігу та обробки інформації в АСДС, після чого невідкладно передається виконавцям.

4.6 Відповіді на запит підлягають обов'язковій реєстрації у відділі автоматизованого документообігу та обробки інформації.

4.7 Електронні запити на інформацію надсилаються на електронну пошту Суду inbox@ lv.arbitr.gov.ua.

4.8 Прийом електронних запитів на інформацію здійснює відповідальний працівник відділу автоматизованого документообігу та обробки інформації кожного робочого дня з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

4.9. Відповіді на запити на інформацію, що надсилаються запитувачу інформації електронною поштою, роздруковуються на паперовому носії у двох примірниках, підписуються головою суду або керівником апарату суду.

Перші примірники відповідей на запити на інформацію, що надсилаються запитувачу інформації, другі примірники відповідей залишаються в суді.

 

             Розділ 5. Порядок надання інформації про діяльність Суду

 

5.1. Відповіді на запити надаються за підписом:

Голови суду – стосовно запитів про отримання публічної інформації, які стосуються суддівського корпусу чи окремого судді

керівника апарату – стосовно всіх інших запитів на отримання публічної інформації, що стосуються діяльності апарату суду.    

5.2. Проект відповіді на запит готується керівником відповідного структурного підрозділу.  Проект відповіді на запит, що містить прохання надати інформацію з різних напрямів діяльності Суду, і виконавцями якого визначено кілька осіб, готується особою визначеною як відповідальною за підготовку проекту відповіді, а за відсутності визначення такої – особою, що вказана у резолюції  першою. Відповідь на запит надається за підписом голови суду або керівника апарату суду (осіб, які виконують їх обов’язки)

Відповіді на запити про отримання публічної інформації, які надійшли в усній формі, можуть надаватись керівниками самостійних структурних підрозділів суду.

5.3 Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.4 У випадку якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.

5.5 Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) якщо він не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:

ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

5.7. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п'яти
робочих днів з дня отримання запиту Судом.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

5.8. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, голова суду або керівник апарату за зверненням керівника структурного підрозділу, відповідального за виготовлення проекту відповіді, може продовжити строк розгляду запиту в межах строку встановленого ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

5.9 У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, керівник структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації, не пізніше 5 робочих днів з дня отримання Судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

5.10 У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію,
містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

5.11 У разі надходження кореспонденції, що одночасно містить запит на
інформацію, та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про доступ до публічної інформації», а його копія в частині інших питань – Законом України «Про звернення громадян».

5.12 У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про звернення громадян».

 

 

 

Додаток 1

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Господарському суді Львівської області затвердженого наказом

голови суду №17 від 14.04.2020 р.

 

Перелік

 відомостей, що становлять службову інформацію

в Господарському суді Львівської області

 

 1. Відомості з питань управління персоналу

та організаційної роботи суду.

 

 1. Відомості з питань мобілізаційної підготовки.
  • Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної роботи, які відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 року №12 є службовою інформацією.
  • Відомості про зміст планів та програм мобілізаційної підготовки, результати їх виконання в цілому щодо суду.
  • Відомості про зміст переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню під час мобілізації та у воєнний час в цілому щодо суду.
  • Відомості про чисельність військовозобов'язаних, які заброньовані за судом.
  • Функціональні обов'язки персоналу суду на особливий період.
  • Інші відомості із документації з мобілізаційних питань.

 

 1. Відомості з питань технічного захисту інформації
  • Відомості щодо технічних характеристик майна суду, призначеного для забезпечення безперебійного функціонування суду.
  • Відомості, що містяться в документах із технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які становлять державну таємницю).
  • Порядок виготовлення, облік і зберігання паролів, ключів, кодів доступу та ідентифікаторів до інформаційно-аналітичних схем та баз даних.
  • Відомості про порядок використання, технічні характеристики, архітектуру інформаційно-аналітичних систем та баз даних.
  • Відомості про результати перевірок інформаційно-аналітичних систем та баз даних щодо наявності уразливих місць та усунення виявлених недоліків.
  • Відомості про засоби та заходи захисту інформації в інформаційно-аналітичних системах та базах даних.

 

 1. Відомості з питань загального діловодства та архівної справи
  • Відомості, що містяться в журналі обліку документів з обмеженим доступом.
  • Інформація, що стала відома Господарському суду Львівської області від правоохоронних органів під час здійснення ними заходів пов’язаних із досудовим розслідуванням.
  • Відомості, що можуть міститись в книгах реєстрації доручень керівництва суду та інформація щодо контролю за виконанням доручень керівництва суду.
  • Інші документи та відомості, які містять інформацію , що відповідає частині першій ст.9 Закону України «Про доступ до публічної інформації; перелік яких самостійно визначає розпорядник публічної інформації».
  • Відомості, що можуть міститись в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.

 

 

 1. Відомості з питань контрольно-пропускного режиму та охорони.
  • Відомості, що містяться в документах обліку печаток і штампів суду. Журнали обліку печаток і штампів суду.
  • Відомості, що розкривають технічне оснащення охорони об’єктів суду, розташування і характеристику постів охорони.
  • Відомості, що розкривають розташування об’єктових і периметрових систем відеоспостереження і сигналізації.
  • Записи з камер відеоспостережень суду.
  • Відомості щодо режиму охорони Господарського суду Львівської області:
   • Технічні паспорти будівлі суду.
   • Інженерні плани будівлі суду та схеми мереж зв’язку, пожежної та охоронної сигналізації, відеоспостереження, електроживлення, освітлення та комп’ютерних мереж суду.
  • Схеми мереж водопостачання.
  • Відомості щодо технічних характеристик майна Господарського суду Львівської області, призначеного для забезпечення безперебійного функціонування суду.
  • Приписи, постанови про усунення порушень і недоліків з питань пожежної безпеки та електробезпеки.
  • Відомості щодо пропускного режиму.

 

 

 

Додаток 2

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Господарському суді Львівської області затвердженого наказом

голови суду №17 від 14.04.2020 р.

 

 

      Зразок форми письмового запиту на отримання публічної інформації інформацію

 

 

                                                                       Господарський суд Львівської області

вул. Личаківська, 128, м. Львів, 79014

_________________________________________

             (прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації

                     /найменування юридичної особиї)

адреса:___________________________________

_________________________________________

 

тел. ______________;

е-mail:________________.

 

ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати наступну інформацію:

 (Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого  зроблено запит)________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Відповідь на запит про отримання публічної інформації прошу надіслати за адресою:_____________________________________________________________________

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок  ___________

                                       (підпис)        

 

 ______________20__р.                               _________                           ________________

                 (дата)                                                                                     (підпис)                                                      ( ініціали, прізвище)

 

* При подачі відповідальній особі з питань запитів на інформацію запиту у письмовій формі на конверті обов’язково вкажіть «Публічна інформація».