flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Відділ управління персоналом та проходження державної служби:

     Основним завданням відділу є забезпечення здійснення головою суду та керівником апарату суду своїх повноважень, реалізація державної політики з питань управління персоналом в суді, добір персоналу, планування та організація заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності суддів та працівників апарату, документальне оформлення зарахування до штату суду суддів, вступу на державну службу, її проходження та припинення, забезпечення діяльності суду з питань кадрової роботи,  трудових відносин, а також виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством та Положенням про відділ, затвердженим наказом  керівника апарату суду від 22.07.2016 року №21.

       Окрім цього, Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу щодо розробки структури суду;

2) вносить пропозиції керівнику апарату з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

3) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

4) за дорученням керівника апарату перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в суді;

5) забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

6) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату суду та здійснює планування професійного навчання суддів та державних службовців суду;

7) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

8) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу суду;

9)  здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання суддями та державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до відділу; 

10) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в суді;

11) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

12) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в суді;

13) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

14) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

 

Відділ планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності:

 1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Господарського суду Львівської області та складення звітності;
 2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
 5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

5.2. складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

5.3.здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

5.4.   своєчасно подає звітність;

5.5.   своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

5.6.  забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних)  та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

5.7. проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності;

5.8. забезпечує:

-  дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

-  повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування; 

-  зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

-  користуючись у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан суду, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

5.9. бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

5.10. розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників;

5.11. здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

 

Відділ вивчення та узагальнення судової практики та статистичної звітності:

     Відділ вивчення та узагальнення судової практики та статистичної звітності господарського суду Львівської області (далі-Відділ) створюється в межах штатного розпису господарського суду Львівської області, затвердженого територіальним управлінням Державної судової адміністрації в Львівській області за погодженням з головою суду і є структурним підрозділом апарату суду.

     У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції» та іншими нормативно-правовими актами, інструкцією з діловодства, наказами та розпорядженнями голови суду, керівника апарату суду, Положенням про апарат суду та цим Положенням.

Відділ вивчає та узагальнює судову практику у різних категоріях господарських справ, з метою підготовки пропозицій щодо їх вдосконалення, а також готує статистичну звітність.

     Здійснює аналіз практики застосування законодавчих і нормативних актів у різних категоріях господарських  справ;

     Готує методичні рекомендації та пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів на підставі аналізу судової практики та статистики;

     Здійснює аналітично-статистичне забезпечення господарського  суду;

     Здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення суду, суддів та працівників апарату суду;

     Здійснює підготовку довідок щодо неоднакового застосування норм господарського процесуального законодавства у подібних правовідносинах;

     Забезпечує систематизацію та підготовку даних до узагальнень судової практики з розгляду судом справ за окремими категоріями спорів відповідно за дорученням керівництва господарського суду та на вимогу Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, Львівського апеляційного  господарського суду;              

     Здійснює щотижневий моніторинг кількості скасованих в апеляційному та касаційному порядку рішень (ухвал) господарського суду, згідно даних Єдиного реєстру судових рішень та справ повернутих з ЛАГС та ВСУ;

     Здійснює організацію обліку опрацювання первинних даних судової статистики;

     Здійснює контроль за повнотою і достовірністю статистичної інформації, що надається структурними підрозділами;

     Здійснює роботу з упорядкування і подання за встановленими формами статистичної звітності щодо діяльності суду (на електронних носіях);

     Готує звітність по судовому збору. Контролює надходження судового збору на розрахунковий рахунок суду;

     Виконує інші доручення керівника апарату та голови суду.

 

Відділ господарського та матеріально технічного забезпечення:

 1. Забезпечує безперебійну роботу систем життєзабезпечення суду, охоронної та протипожежної сигналізації;
 2. Забезпечує утримання в належному технічному та санітарному стані   будівлю суду, службові та технічні приміщення, прилеглу територію;
 3. Планує та організовує роботи по проведенню капітальних і поточних ремонтів приміщень суду, електроенергетичної системи, ліфтів, систем вентиляції, опалення та кондиціювання, систем сигналізації та оповіщення, засобів зв’язку, здійснює контроль за дотриманням правил їх експлуатації;
 4. Готує пропозиції щодо придбання меблів, обладнання, господарського інвентарю тощо, необхідних для забезпечення роботи суду;
 5. Забезпечує належне збереження майна суду
 6. Здійснює роботи по упорядкуванню, озелененню та прибиранню прилеглої території будівлі суду;
 7. Здійснює господарське забезпечення судових засідань, нарад та інших заходів, які проводяться головою суду, його заступниками та керівником апарату суду;
 8. Здійснює підготовку проектів наказів, інструкцій, положень з питань, віднесених до компетенції Відділу;
 9. Здійснює проведення закупівель відповідно до затвердженого кошторису;
 10. Здійснює організацію та проведення процедур державних закупівель відповідно до чинного законодавства;
 11. Взаємодіє для виконання основних завдань та функцій покладених на Відділ з іншими структурними підрозділами суду та працівниками суду;
 12. Виконує інші функції і завдання відповідно до наказів і розпоряджень голови суду, керівника апарату суду;
 13. Здійснює свою роботу згідно з планом роботи Господарського суду Львівської області.

 

Відділ по роботі зі службовою кореспонденцією, програмного забезпечення та інформаційної безпеки:

Відділ по роботі зі службовою кореспонденцією, програмного забезпечення та інформаційної безпеки (далі - Відділ) утворено в межах штатного розпису Господарського суду Львівської області (далі-суд), затвердженого Територіальним управлінням Державної судової адміністрації в Львівській області за погодженням з головою суду і є структурним підрозділом апарату суду. Відділ виконує функції, передбачені чинним законодавством та Положення про відділ, затвердженим наказом керівника апарату суду від 21.04.2016 року.

Основними завданнями Відділу є належне забезпечення роботи суду, а саме:

1) виконання  функцій з документального та інформаційно-технічного забезпечення  роботи суду та здійснення опрацювання документів службового  користування зі службовою інформацією, відповідно до покладених на нього завдань;

2)  опрацьовує та готує відповіді на звернення громадян, запити про надання публічної інформації,  інформаційні запити з правових питань, питань видачі процесуальних документів та з інших питань, що відносяться до компетенції Відділу  у відповідності до вимог законів України «Про доступ до судових рішень», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян»  та інших законодавчих актів;

3)  готує проекти відповідей на запити та звернення органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, судів та забезпечує виконання інших заходів зі співпраці та взаємодії апарату суду з правоохоронними органами та судами;

4)  розробляє пропозиції до проектів нормативно-правових актів за завданням Державної судової адміністрації України, Вищого господарського суду України, Верховного суду України, Кабінету Міністрів України у сфері документального та інформаційно-технічного забезпечення діяльності суду;

5) здійснює реєстрацію та контроль доручень, завдань та розпоряджень, відображених у резолюціях та готує інформацію щодо їх виконання та у встановленому порядку, подає її для подальшого опрацювання;

6) розробляє заходи, спрямовані на вдосконалення організації роботи з документального та інформаційно-технічного забезпечення діяльності суду;

7) готує проекти наказів та розпоряджень з питань документального та інформаційно-технічного забезпечення діяльності суду;

8) здійснює контроль та перевірку стану ведення діловодства в господарському суді, відповідно до вимог Інструкції з діловодства в господарських судах України;

9)  збирає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду, узагальнює їх, за погодженням  із керівником апарату формує номенклатуру справ суду та після погодження з відповідними архівними установами подає на затвердження голові суду;

10) складає номенклатуру справ Відділу, формує справи відповідно до номенклатури;

11) забезпечує облік документів Відділу, контроль виконання і своєчасне відправлення (поштою, електронною поштою, факсимільним зв’язком, телеграмами);

12) здійснює контроль за внесеними в автоматизовану систему документообігу суду процесуальними  документами та оприлюдненням їх в Єдиному державному реєстрі судових рішень;

13)  здійснює аналітично-консультаційне забезпечення роботи апарату суду у сфері документального та інформаційно-технічного забезпечення діяльності суду та вносить відповідні пропозиції щодо його вдосконалення;

14)  здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації працівників апарату суду з питань документообігу у суді;

15) організовує роботу з документами, в яких знаходиться інформація з обмеженим доступом;

16) забезпечує (технічно) здійснення автоматизованого розподілу та здійснює  повторний автоматизований розподіл  судових справ між суддями;

17)здійснює адміністрування локальної інформаційної мережі Господарського суду Львівської області (маршрутизаторів, серверів, комутаторів та пасивного обладнання);

18)  здійснює адміністрування доступу суддів та працівників суду до мережі Інтернет (реєстрація та надання їм прав доступу до Інтернет ресурсів);

19) здійснює заходи щодо належного функціонування  автоматизованої системи документообігу суду;

20)  забезпечує роботу  інформаційно-пошукової системи законодавчих актів «Ліга» та доступ суддів та працівників апарату суду;

21) здійснює заходи по встановленню  та обслуговуванню комп’ютерної  техніки, програмного забезпечення та інших засобів оргтехніки Господарського суду Львівської області;

22) приймає участь в проведенні інвентаризації матеріально-технічних засобів Господарського суду Львівської області;

23) здійснює контроль за дотриманням правил користування комп’ютерною технікою та технічні (регулярна зміна мережевих паролів, відстеження запуску і припинення використання програмного забезпечення, що порушує нормальну працездатність Мережі, комп'ютерів в ній і безпеку Мережі) заходи щодо припинення несанкціонованого підключення до Мережі із зовнішніх мереж, а також із комп’ютерів Мережі;

24) забезпечує належне функціонування комплексів звукозапису;

25) забезпечує належне функціонування технічних засобів відеозапису процесуальних дій, які проводяться в режимі відеоконференції;

26) забезпечує виконання заходів щодо забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі Господарського суду Львівської області;

 27) здійснює адміністративні послуги щодо надання витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів, які підтверджують певний юридичний статус та/або факт;

 28) організовує та виконує роботу з визначення вимог щодо захисту інформації, проектування, розроблення і модернізації комплексної системи захисту інформації суду;

 29) здійснює експлуатацію, обслуговування, підтримку працездатності комплексної системи захисту інформації суду;

 30)  забезпечує контроль за станом захищеності інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі суду;

 31) організовує та здійснює забезпечення технічного захисту інформації і контроль за його станом в інформаційно-телекомунікаційній системі;

 32) організовує роботу із захисту інформації та забезпечує  контроль за станом захищеності WEB-сторінки;

 33) здійснює генерацію ключів електронно-цифрового підпису (ЕЦП) та формування пакету документів для виготовлення сертифікатів для електронно-цифрових підписів ( за наказом керівника апарату суду);

 34)  здійснює заходи для реєстрації та підключення до державних реєстрів та забезпечує доступ суддів до них;

 35) виконує інші доручення керівника апарату та голови суду.

 

Відділ організаційного забезпечення роботи суду та суддівського самоврядування:

     Повноваження відділу організаційного забезпечення роботи суду та суддівського самоврядування зосереджені  в області правового, контрольно-облікового, дорадчо-консультаційного та організаційного забезпечення діяльності Господарського суду Львівської області.

         Повноваження відділу пов’язані з :

- підготовкою проектів наказів і розпоряджень голови суду та керівника апарат суду з основної діяльності, їх обліком та зберіганням;

- підготовкою проектів розпоряджень керівника апарату суду щодо повторного автоматичного розподілу справи, їх облік та зберігання;

- здійсненням контролю за виконання наказів та розпоряджень голови суду та керівника апарату суду з основної діяльності ;

- забезпеченням підготовки проведення зборів суддів Господарського суду Львівської області, а також зборів та нарад працівників апарату суду;

- забезпеченням обліку та зберігання протоколів зборів суддів суду та протоколів нарад суддів;

Крім того, повноваження відділу пов’язані із процесом забезпечення організації та проведення робочих нарад, міжнародних зустрічей, прес-конференцій, днів відкритих дверей та інших заходів.

Також, на відділ організаційного забезпечення роботи суду та суддівського самоврядування покладені повноваження щодо здійснення контролю за виконання плану роботи суду та плану роботи апарату суду, збір матеріалів виконання вказаних планів. Одним з повноважень відділу є збір інформації від структурних підрозділів суду для підготовки аналітичних матеріалів щодо виконання планів робіт суду та апарату суду.

До повноважень відділу організаційного забезпечення роботи суду та суддівського самоврядування, в мажах наданої компетенції, віднесено організацію прийому громадян керівництвом суду, підбір необхідних матеріалів, тощо.

Крім того, відділу організаційного забезпечення уповноважений на  здійснення підготовки попередніх матеріалів, щодо діяльності суду, які підлягають висвітленню на сайті суду  чи в засобах масової інформації.

     До повноважень відділу також віднесено:

 забезпечення здійснення контролю за поданими скаргами на дії суддів та працівників апарату суду.

роботу з письмовими зверненнями юридичних
осіб та громадян з правових питань;

організацію роботи по листуванню з Радою суддів України, Державною судовою адміністрацією України, Верховним судом,  тощо.  

організацію роботи по листуванню з місцевими органами влади, правоохоронними та іншими органами;

здійснення підготовки методичних матеріалів з питань організаційної роботи в межах своєї компетенції;

Також до повноважень відділу належить віднести розроблення і подання на розгляд керівництва суду пропозиції та різного роду проектів щодо забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення інформаційної доступності про діяльність суду; розроблення та впровадження заходів щодо активізації  співробітництва із засобами масової інформації;

Відділ організаційного забезпечення роботи суду та суддівського самоврядування наділений повноваженнями на здійснення систематичного аналізу проблемних питань, а також на надання відповідей на звернення громадян, підприємств, установ та організацій щодо роботи суду та інших питань в межах наданих відділу повноважень.

 

Відділ автоматизованого документообігу та обробки інформації:

1.  Відділ автоматизованого документообігу та обробки інформації (далі - Відділ) утворено в межах штатного розпису  Господарського суду Львівської області (далі - суд), затвердженого Територіальним управлінням Державної судової адміністрації в Львівській області за погодженням з головою суду. Відділ є структурним підрозділом апарату суду;

     1.2 до складу Відділу входить канцелярія та архів суду;

2. Відділ забезпечує автоматизовану (електронну) технологію обробки та обліку документів за допомогою автоматизованої системи документообігу у встановленні строки, здійснення постійного зберігання, охорони, реєстрації господарських справ та інших документів, які передані в архів суду на постійне зберігання.

Основними завданнями Відділу є належне забезпечення роботи суду, а саме:

    2.1 здійснення щоденної реєстрації вхідної кореспонденції (судових справ та інших документів) протягом робочого часу в автоматизованій системі документообігу суду;

    2.2 забезпечення своєчасної передачі судових справ та інших документів суддям або іншим структурним підрозділам для розгляду;

     2.3 забезпечення своєчасного направлення судових справ до судів вищих інстанцій для перегляду в апеляційному чи касаційному порядку або за межі суду;

     2.4 забезпечення своєчасного та якісного ведення документів первинного обліку, складання їх та оформлення;

     2.5  своєчасне відправлення вихідної поштової кореспонденції суду;

     2.6 виготовлення архівних копій  компакт дисків із звукозаписом проведених судових засідань;

     2.7 засвідчення копій процесуальних і не процесуальних документів та відправка документів факсограмами,  електронною поштою;

     2.8 видача копій процесуальних документів нарочно;

     2.9 перевірка зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України із застосуванням автоматизованої  системи документообігу суду;  

    2.10 прийом і реєстрація речових доказів до судових справ, які надходять до суду;

    2.11 організація роботи з документами, що надходять електронною поштою;

    2.12 забезпечення видачі справ, що знаходяться в архіві суду, для ознайомлення;

    2.13 проведення роботи по підвищенню професійної компетентності апарату суду з питань застосування Інструкції з діловодства в господарських судах України;

    2.14 облік, реєстрація та передання до виконання документів з обмеженим доступом, що надходять до суду;

   2.15 за дорученням керівника апарату обробка запитів на отримання інформації та на отримання доступу до публічної інформації в межах,  визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

   2.16 оформлення письмових  запитів на інформацію, у разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит;

   2.17 підготовка проектів наказів та розпоряджень  керівництва суду щодо питань, які відносяться до компетенції Відділу;

  2.18  координація роботи архіву Господарського суду Львівської області та здійснення постійного зберігання, охорони, реєстрації господарських справ та інших документів, які передані в архів суду на постійне зберігання відповідно до Положення про архів Господарського суду Львівської області.